ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts “Demokrātijas formula”

Projekts: Demokrātijas Formula

Projekta numurs: 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774
Projekta partneri:

  • SMILTENES VIDUSSKOLA– vadošais partneris
  • ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
  • GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA
  • BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Projekta realizācijas ilgums: 01.02.2023.-31.12.2024.

Finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centra dalībai projektā:

  • Kopējās izmaksas – EUR 22000,00
  • ERASMUS+ Jaunatnes līdzdalības projekti ~ EUR 3000,00

Mērķis –  radīt iespēju dažādu slāņu un grupu jauniešiem mācīties, kā efektīvi un miermīlīgā ceļā paust un realizēt savus uzskatus, aizstāvēt savas intereses izglītībā, politikā, kultūrā un citās jomās, saglabājot toleranci pret viedokļu dažādību.

Lai šo mērķi sasniegtu, projekts piedāvās aktivitātes, lai jaunieši izglītotos par demokrātijas jautājumiem, dalītos savā redzējumā, tiktos ar citu skolu jauniešiem, iesaistītos savas skolas, pašvaldības un reģiona dzīvē, gūtu pārliecību par sevi, kļūtu par aktīviem Eiropas pilsoņiem un radītu pozitīvas izmaiņas savā un pastarpināti visas sabiedrības dzīvē.

Mērķgrupa:
Skolēnu pašpārvaldes no 4 novadu skolām.

Rezultāti:
Projekta rezultātā dažādu sociālo slāņu un grupu jauniešiem tiks sniegta iespēja mācīties, kā efektīvi un miermīlīgā ceļā paust un realizēt savus uzskatus, aizstāvēt savas intereses izglītībā, politikā, kultūrā un citās jomās, saglabājot toleranci pret viedokļu dažādību. Jaunieši gūs pārliecību par sevi, kļūstot par aktīviem Eiropas pilsoņiem un radīs pozitīvas izmaiņas savā un savas apkārtējās vides dzīvē.

Jaunieši būs apguvuši, pilnveidojuši un praktizējuši savas demokrātijai nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes- būs apgūta plaša teorētiskā bāze par demokrātijas tēmu, prasme efektīvāk un racionālāk aizstāvēt savu viedokli un intereses, prasme sadarboties, pašorganizēties, diskutēt miermīlīgā un cieņpilnā veidā, saskarsmē tiks ievēroti diplomātijas pamatprincipi.

Projekts palīdzēs apmierināt jauniešu vēlmes un vajadzības, gūstot lielāku izpratni par demokrātijas principu pielietojumu ikdienas saskarsmē un trenējot demokrātijas prasmes. Projekts veicinās jauniešu dialogu un turpmāku ieceru noformulēšana par to, kā savā skolā caur pašpārvaldi stiprināt demokrātijas idejas.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.