ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “Virknes slēgums”

projekts Virknes slēgums logoProjekta nosaukums: “Virknes slēgums”

Finansētājs: Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējums

Īstenotājs: Alūksnes novada pašvaldība

Laiks: 2017.gada 20.aprīlis – 2.oktobris

Dalībnieki: Alūksnes novada jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu līderi, personas, kas strādā ar jauniešiem un pašvaldības darbinieki

Projekta mērķis ir izveidot Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinācijas sistēmu.

 

Aktivitātes:

13.05.2017. Seminārs par Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām Alūksnes novadā

26.05.2017. Pieredzes apmaiņa par jauniešu konsultatīvās padomes darbību, saistītās dokumentācijas izstrādi un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

06.06.2017. Seminārs par finanšu piesaistes veidiem un piesaistes metožu izvēli jauniešu aktivitātēm

26.06.-30.07.2017. Pieteikšanās jauniešu darba grupai, kura organizēs Jauniešu tīklojuma pilotprojekta pasākumu

28.07.-30.07.2017. Jauniešu tīklojuma pilotprojekts Alūksnes novadā – 3 dienu riteņbraukšanas pasākuma laikā

26.08.2017. Brokastis ar politiķiem, kura ietvaros analizēs projekta “Virknes slēgums” rezultātus, informēs par Jauniešu konsultatīvās padomes darbu, prezentēs jauniešu iniciatīvu projektu rezultātus, diskutēs par jauniešu iniciatīvu prioritātēm un līdzdalības veidu dažādošanu Alūksnes novadā.

Projekta “Virknes slēgums” mērķauditorija ir Alūksnes novada jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu līderi, personas, kas strādā ar jauniešiem un pašvaldības darbinieki. Ņemot vērā sistēmā iesaistīto cilvēku daudzumu, uzsvars tiek likts uz vienotu izpratni par jauniešu politiku. Pamatojoties uz Alūksnes novada attīstības programmas 2011-.2017.gadam aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 5.1.apakšpunktu jānodrošina jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana. Lai to realizētu, sākotnēji jāizprot jauniešu līdzdalības un iniciatīvu prioritātes, to atbalsta veidus un formas (īpaši Alūksnes novada lauku teritorijā).

Projekta “Virknes slēgums” mērķis ir izveidot ilglaicīgi darboties spējīgu Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinācijas sistēmu. Lai garantētu ilgtspējīgu darbību ir jākoncentrējas uz informācijas pārmantojamību nākamajām paaudzēm un personām, kas strādā ar jaunatni, kā arī jāatbalsta uz rezultātu vērstas, sabiedrībai noderīgas jauniešu iniciatīvas. Projekta ietvaros analizēs Alūksnes novada jauniešu nozīmi sabiedriskajos procesos dzīves kvalitātes uzlabošanai visā novada teritorijā.

Tiks īstenots Alūksnes novada teritorijā esošo jauniešu tīklojuma izveides pilotprojekts, lai paaugstinātu jauniešos apziņu par līdzdalības nepieciešamību sabiedriskajā dzīvē un savas idejas īstenošanas nozīmīgumu, kā arī uzņemties atbildību par iniciatīvas īstenošanu.  Lai veicinātu jauniešu un pašvaldības sadarbību, projekta ietvaros tiks analizēta Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes darbība un izstrādāts Jauniešu konsultatīvās padomes rīcības plāns 2018.-2020.gadam.

Ar projektu aktivitātēm paredzēts neformāli izglītot visas iesaistītās puses par jauniešu līdzdalības un iniciatīvas nozīmību darba ar jaunatni ilgtspējīgai attīstībai.

 

JSPA logoValsts jaunatnes programmas logo